Beroepsprocedure examenbetwistingen

Indien je niet akkoord gaat met de gepubliceerde resultaten/examenbeslissingen word je allereerst aangeraden om gebruik te maken van de mogelijkheid tot feedback. Er wordt ook aangeraden contact op te nemen met de examenombuds zodat er overleg kan gebeuren met de docent. Wens je na de feedback over je examen en je eventueel verder contact met de examenombuds intern beroep aan te tekenen, dan dient dit te gebeuren binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen ingaand op de dag na publicatie van de examenresultaten. Als je deze termijn overschrijdt, zal jouw bezwaar niet ontvankelijk zijn en mag het door de beroepscommissie niet meer worden behandeld. Je zal het formulier niet meer kunnen indienen. Als je toch meent dat er gegronde redenen zijn om je klacht later in te dienen, bijv. omdat de bekendmaking van de resultaten uitzonderlijk later gebeurde dan voorzien, dan kan je een mail sturen naar beroepsinstantie@luca-arts.be”. 
 
Opgelet hierbij: indien een opleidingsonderdeel niet volledig is afgerond, kan over deelresultaten nog geen bezwaar worden ingediend. Een formele klacht bij de beroepscommissie, bestaande uit de decaan en de administratief directeur onderwijs van LUCA, gebeurt door invulling van dit webformulier. 
 
In een klacht neem je ten minste een feitelijke omschrijving op van de ingeroepen bezwaren, zo niet wordt je beroep als ongegrond afgewezen. (Zie ook art. 99 van het Onderwijs- en Examenreglement)  
 
Als je een bezwaar wil indienen voor verschillende opleidingsonderdelen, dan moet je voor elk opleidingsonderdeel een apart formulier indienen. 

Als je technische problemen ondervindt bij het versturen van jouw bezwaarschrift, neem dan contact op met de ICT helpdesk:  

Klik hier om het formulier te openen en een beroepsprocedure op te starten