-

Kunsthal, Gent

Book launch: Encyclopedia of the uncertain - Anna Püschel

Talks, lezingen en congressen

Gefas­ci­neerd door bewust­zijn en onwe­tend­heid begon Anna Püschel (DE/FR) ver­schil­len­de defi­ni­ties voor woor­den in ver­band met ken­nis te ver­za­me­len voor een bre­de reeks, van Mid­del­eeuw­se tek­sten tot heden­daag­se woor­den­boe­ken. Deze defi­ni­ties – de ene objec­tief cor­rect, de ande­re met twij­fel­ach­ti­ge betrouw­baar­heid – komen samen in de ​“Encylco­pe­dia of the Uncer­tain”, een werk dat ver­wij­zin­gen opnieuw defi­ni­eert en op een gedurf­de manier Fran­se poë­zie samen­brengt met com­plot­the­o­rie­ën, recep­ten en poli­tie­ke essays. Onge­acht hun oor­sprong tonen de defi­ni­ties dat wij altijd op zoek zijn geweest naar de waarheid.

Wan­neer weten wij iets? En hoe weten wij of wat we weten echt wel klopt? Ken­nis is niet het­zelf­de als een opi­nie of een aan­na­me. We steu­nen op een veel­voud van bron­nen om de waar­de van infor­ma­tie te bepa­len en fei­ten van fic­tie te onderscheiden.

Tus­sen post-truth en alter­na­tie­ve fei­ten zijn wij getui­gen van een absurd feno­meen: we heb­ben snel­ler en mak­ke­lij­ker toe­gang tot ken­nis dan ooit van tevo­ren, maar de hoe­veel­heid alter­na­tie­ve ver­sies van dezelf­de waar­heid is even­eens onge­zien. Tus­sen You­Tu­be algo­rit­mes en Tele­gram-kana­len, tus­sen com­men­ta­ren op Facebook en Chat­G­PT-gege­ne­reer­de tek­sten wordt het elke dag las­ti­ger om dicht bij de waar­heid te komen.

Als indi­vi­du­en in onze­ke­re tij­den heb­ben we niet alleen het recht, maar ook de plicht om op zoek te gaan naar de waar­heid en niet blind de stem te vol­gen die het luidst roept. Wij moe­ten veel­eer her­ken­nen wat we niet weten en luis­te­ren naar nuan­ces. Want in de twij­fel ligt veel schoon­heid verborgen.

Programma

Na een inlei­ding door illu­stra­tri­ce Zam Zadeh gaat Dr. Anja Veir­man met de auteur in gesprek over haar ​“Ency­clo­pe­dia of the Uncer­tain”. De avond ein­digt met een lezing van enke­le gese­lec­teer­de pas­sa­ges uit het boek.

Sprekers

Zam Zadeh

Zam Zadeh werd gebo­ren in Isfahan (Iran), is film­ma­ker, illu­stra­tri­ce en sto­ry­tel­ler. Ze heeft een ach­ter­grond in spe­cu­la­tie­ve nar­ra­tie­ven, visu­al arts en digi­tal sto­ry­tel­ling. Haar werk werd getoond in Zuid-Korea, Zwit­ser­land, Duits­land, Cana­da en België .

Anja Veirman

Anja Veir­man geeft les in Anthro­po­lo­gy of Arts en Tex­ti­le Stu­dies at LUCA School of Arts, waar zij een semi­na­rie over deko­lo­ni­sa­tie en/​in de kunst heeft opge­richt. Haar onder­zoeks­pro­ject Fluid Futu­res is een inter­dis­ci­pli­nair plat­vorm voor doc­to­raats­stu­den­ten en diver­se makers, kun­ste­naars en onder­zoe­kers. Dit onder­zoek situ­eert het maker­schap en mate­ri­a­lis­men in de glo­ba­le con­text van een meer­voud van geschie­de­nis­sen en iden­ti­tei­ten, en richt zich op een flu­ï­de per­spec­tief (van de toe­komst) dat binai­re, dua­lis­ti­sche en antro­po­cen­tri­sche para­dig­men overstijgt.

Anna Püschel

Mul­ti­dis­ci­pli­nair kun­ste­na­res Anna Püschel stu­deer­de docu­men­tai­re foto­gra­fie aan AKV St.Joost in Neder­land en stu­deer­de in 2019 af in de Vrije Kun­sten aan LUCA School of Arts in Ghent. Sinds­dien heeft zij in het bin­n­ne-en bui­ten­land ten­toon­ge­steld en twee boe­ken uit­ge­ge­ven met The Eris­kay Con­nec­ti­on. Haar prak­tijk omvat foto­gra­fie, schrij­ven en per­for­man­ce en spreekt van con­nec­tie, aan­we­zig­heid, care en empo­wer­ment.

Anna Püschel: Encyclopedia of the Uncertain, a meditation on doubt

 • Con­cept and edit: Anna Püschel
 • Ima­ge edi­ting: Carel Fran­sen, Anna Püschel
 • Design: Carel Fransen
 • Publis­her: The Eris­kay Connection
 • Year of Publi­ca­ti­on: 2024
 • 115 × 165 mm
 • 768 pages
 • English
 • Flexi­ble hardcover
 • First edi­ti­on, edi­ti­on of 1000
 • ISBN 9789083357126

Organisatie

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.