Wanneer je je studies aan LUCA wenst stop te zetten dan dien je dit formulier in te vullen om uit te schrijven.
Would you wish to abort your study at LUCA, you will need to fill out this form in view of disenrolling.

Heb je de uitstroom-enquête ingevuld? / Did you fill out the outflow survey?

Jouw definitieve beslissing om uit te schrijven is hopelijk weloverwogen. Zo niet, kan je best langs gaan bij de trajectbegeleider van uw opleiding voor bijkomend advies. Het kan natuurlijk zijn dat je uitschrijft om redenen die persoonsgebonden zijn en waar de opleiding geen invloed op heeft. Het kan ook met de inhoud en organisatie van de opleiding te maken hebben. We willen graag weten of we iets kunnen verbeteren aan onze opleiding en vragen je daarom een korte, anonieme, enquête in te vullen. Klik voor deze enquête op de onderstaande link. Hartelijk dank alvast

>>> UITSCHRIJVINGSENQUETE LUCA SCHOOL OF ARTS <<<

We expect your decision to abort your study to be well-considered. Should this not be the case, we kindly advise you to have a talk with the trajectory coach of your study-programme for a possible additional advice. You may abort your study for personal reasons which are independent of any study related matter. Or your decision may be the result of some issues with regard to the contents or the organisation of the programme. We always strive to improve wherever we can and for that reason would very much appreciate if you would fill out a short anonymous survey. For this survey, please click on the link below. We appreciate your co-operation and thank you for it

>>> OUTFLOW SURVEY LUCA SCHOOL OF ARTS <<<

Deze code staat op je studentenkaart en gebruik je om aan te melden op toledo, kuloket en webmail en begint hoogstwaarschijnlijk met de letter r.
This code can be found on your student card; you use it to access Toledo, kuloket, your webmail and starts with the letter r.

waar je nu verblijft/where you live for the moment.

Een bevestiging van uitschrijving zal worden toegestuurd naar dit e-mail adres. Houdt er wel rekening mee dat je Luca-mail niet meer zal werken.
A confirmation of disenrollment will be sent to this email address. Remember that your LUCA-email address will no longer be operational.

Welke opleiding volgde je in LUCA?/Which programme did you attend at LUCA?
Wat is de reden van uitschrijving?/Which is the reason for your withdrawal?

Opgelet/Pay Attention

De administratie kijkt ook na of je financieel dossier (Studiegeld en Extra Studiekosten) in orde is.
De uitschrijving is pas volledig in orde na inlevering van je studentenkaart en eventueel badges, buspas en resterende attesten die je van ons kreeg en nadat je dit uitschrijvingsformulier volledig ingevuld hebt doorgestuurd. 
Bij voorkeur kom je hiervoor langs bij de onderwijsadministratie om deze voorwerpen in te leveren.
Als het niet lukt om ter plaatse te komen stuur je deze voorwerpen op per post per adres van de campus waar je was ingeschreven. Uw bewijs van uitschrijving wordt dan via mail opgestuurd naar het mailadres dat je via deze vragenlijst hebt opgegeven. Dit attest kan je gebruiken voor een inschrijving bij VDAB of in een andere onderwijsinstelling.

The administration will also check if your financial record is in order (enrollment and tuition fee, extra curricular study costs). The disenrollment is only complete after you have returned your student card and any badges, bus pass, remaining certificates which you received from us and after you have completely filled out this disenrollment form and submitted it.
It is preferred that you pass by the educational administration personally to hand over these matters. Would you be unable to come to LUCA in person, you can send these matters by snail mail to the address of the LUCA campus where you were enrolled. Your proof of disenrollment will thean be sent to you by email to the address mentioned in this questionnaire. You can use this certificate for re-enrollment at the VDAB or any other educational institution.