Afstudeerrichting in de Master beeldende kunsten
1 jaar / 60 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Grafisch ontwerp

Academische Master

De Masteropleiding Grafisch Ontwerp van Campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie. De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontplooien onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk mee zullen bepalen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Masteropleiding

In de Masteropleiding Grafisch Ontwerp positioneer je je met een eigen project binnen de grafische wereld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Je masterproef biedt de kans om je een heel jaar lang te concentreren op aspecten die je belangrijk vindt voor je ontwikkeling als ontwerper, en je komt tot een persoonlijke praktijk die zowel heel specialistisch als discipline-overschrijdend kan zijn. 

Wil je meer weten over inhoud en studiepunten van de vakken die je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod in de studiegids.

Neem zeker ook een kijkje nemen op onze blog: www.grafischontwerpgent.be.

Promotor

Je werkt vrij en zelfstandig aan je zelfgekozen project, en je krijgt daarbij individuele begeleiding van je promotor via dialoog en feedback. Deze promotor wordt bij de start van het academiejaar toegewezen op basis van de voorkeuren van de student zelf, de inhoud van diens masterproefproject en het advies van de promotoren. In functie van je project heb je de vrijheid om een masterpromotor te kiezen uit eender welke discipline.

De student heeft de verplichting om regelmatig aanwezig te zijn op de contactmomenten met de promotor die wekelijks voorzien worden door de school, om te kunnen overleggen over de voortgang van haar of zijn werk met het oog op de Masterproef.

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Inspiratie voor je masterproef

Mastersessies

Tijdens de mastersessies verdiep je je in de artistieke praxis van de andere masterstudenten. Je werkt samen in heterogeen samengestelde groepen en ontmoet studenten uit de verschillende afstudeerrichtingen Tijdens wekelijkse bijeenkomsten bespreek je elkaars artistieke praktijk via besprekingen, interviews, groepsdebatten en rondleidingen. 

Jij en je medestudenten nemen zelf het voortouw in de sessies. Terwijl de twee begeleidende docenten de werking van de groep organiseren en optreden als moderator. Op die manier zijn de sessies een open platform over actuele kunst en vormgeving vanuit hun eigen praktijk: alles is bespreekbaar, maar niets is vrijblijvend.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Contact

Contacteer ons

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

De interdisciplinaire aanpak van onze opleiding biedt ruime perspectieven. Onze afgestudeerden bezetten sleutelposities in de grafische en artistieke sector. Ze werken als zelfstandig ontwerper voor musea, galerieën, theaterhuizen, kranten, uitgeverijen, grafische bureaus ... 

Het werkveld waardeert hun vakbekwaamheid en hun conceptuele en typografische expertise. Onze alumni hebben ook toegang tot een brede waaier aan jobs in de socio-culturele sector en kunnen aan de slag in het kunstonderwijs. Recent afgestudeerden worden bovendien soms geselecteerd voor gerenommeerde postopleidingen en artistieke projecten in het buitenland.

Je docenten

Een gerenommeerd gezelschap van Masterpromotoren, elk specialist op zijn terrein, begeleidt je intensief. Hun expertise, netwerk en ervaring stimuleren je tot een geprofileerde en eigenzinnige praktijk. Onze docenten zijn ook graag geziene gasten in het buitenland voor workshops en gastcolleges. 

Naast je promotor kies je ook zelf een scriptiebegeleider.