Leerkrediet

Bij de start aan het hoger onderwijs krijgt elke student 140 studiepunten. Die studiepunten heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een basisopleiding. Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je.

Leerkrediet

Als startende student in het hoger onderwijs in Vlaanderen krijg je van de overheid 140 studiepunten. Deze virtueel gevulde rugzak gebruik je doorheen je hele studieloopbaan. Elk opleidingsonderdeel (OPO) van het studieprogramma van je Bachelor of Master heeft een waarde, uitgedrukt in studiepunten. Voor elk OPO waarvoor je binnen een academiejaar inschrijft, gaan er evenveel studiepunten uit je rugzak als dat OPO waard is. Slaag je dat academiejaar voor het examen van dat OPO, dan keren de studiepunten ervan terug naar je rugzak. Slaag je voor dat OPO binnen dat academiejaar niet, dan gaan de studiepunten ervan verloren. Je leerkredietsaldo weerspiegelt dus je studiesucces.

Werking

Kies je voor een  voltijds programma dat 60 studiepunten telt, dan gaan er bij inschrijving aan het begin van het academiejaar 60 studiepunten uit je rugzak. Je zet dus 60 studiepunten van je totale leerkredietsaldo van 140 in en houdt er 80 over. Slaag je dat academiejaar voor alle opgenomen OPO’s, dan worden de ingezette 60 studiepunten weer opgeteld. De eerste 60 studiepunten die je in je studieloopbaan terugverdient, krijg je, als je bent ingeschreven met een diplomacontract, dubbel terug. Dit wordt de bonus genoemd. Heb je dus dat academiejaar voor de 60 opgenomen studiepunten succesvol examens afgelegd, dan is je leerkredietsaldo aan het einde van dat academiejaar: 80 + 60 + 60 = 200 studiepunten. De studiepunten waarvoor je echter binnen het academiejaar geen geslaagd examen had afgelegd, gaan verloren. Dat geldt ook voor het ingezette leerkrediet van OPO’s waarvoor je een gedelibereerd of een getolereerd tekort had. Daardoor zal het leerkredietsaldo waarmee je  een volgend academiejaar start lager zijn. Veelvuldig niet-slagen kan dus ook een invloed hebben op het verdere verloop van je studieloopbaan.

Negatief leerkrediet

Studenten die door onvoldoende studievoortgang na een aantal inschrijfjaren in hoger onderwijs tegen een negatief leerkredietsaldo aankijken, zullen bij LUCA niet kunnen (her)inschrijven.

Jaarstudie-efficiëntie

De jaarstudie-efficiëntie (JSE) drukt in een percentage de verhouding uit tussen het aantal studiepunten waarvoor je bent geslaagd en het aantal studiepunten dat je dat academiejaar binnen een bepaalde opleiding hebt opgenomen.

Je kan je JSE raadplegen via de KU Loket-toepassing, meer bepaald in je ‘Studievoorgangsdossier’.

Omdat je JSE een indicatie geeft over je studievoortgang, wordt ze ook gebruikt als instrument bij een aantal studievoortgangsregels:

Deliberatie - Tolerantie

Je kan in een bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma onder bepaalde voorwaarden een tolerantie inzetten voor opleidingsonderdelen (OPO’s) waarvoor je een licht tekort behaalde (8/20 of 9/20). Op die manier hoef je niet opnieuw examen af te leggen voor dit/ deze OPO’(s). Het inzetten van een tolerantie is dus een manier om je studievoortgang te bevorderen.

Je tolerantiedossier kan je raadplegen via de KU Loket-toepassing in ‘Mijn studievoortgangsdossier’.

Als een examencommissie voor jou beslist dat je geslaagd bent voor een OPO waarvoor je geen credit behaalde, dan spreken we over een deliberatie. Delibereren gebeurt bij LUCA vanaf academiejaar 23-24 voor elke startende studenten in een BA-opleiding, die sowieso verplicht in het mijlpalensysteem moet stappen.

Voorwaarden

Je schreef vòòr 23-24 in een BA-opleiding in

Je bent gestart in een BA-opleiding in of na 23-24

Je bent gestart in een schakelprogramma in of na 23-24

Procedure

Je tolerantiedossier is een tabblad in je ‘studievoortgangsdossier’ in KU Loket. Je vindt er welke toleranties je al eerder hebt ingezet en of je aan de voorwaarden voldoet om nog bijkomende toleranties in te zetten.

Als je nog niet kan afstuderen, bijvoorbeeld omdat je nog niet alle opleidingsonderdelen van je opleiding hebt afgelegd of omdat je in je afstudeerjaar te veel of te grote onvoldoendes hebt behaald, krijg je na de bekendmaking van de examenresultaten in juni en september precies vijftien kalenderdagen tijd om toleranties in te zetten en je tolerantiedossier in orde te brengen. In september breng je je tolerantiedossier best zo snel mogelijk in orde, aangezien je pas daarna de e-mail met de uitnodiging voor een herinschrijving krijgt.

Let wel: zodra je je keuzes voor toleranties definitief hebt doorgestuurd, zijn ze niet meer herroepbaar. Je kan niet op je beslissing terugkomen als je een tolerantie hebt ingezet. Denk er dus goed over na en laat je resterende tolerantiekrediet en overwegingen over toekomstige mogelijke struikelvakken in je beslissing meespelen. Bovendien neem je beter deel aan de herexamens dan in juni een overhaaste beslissing te nemen. Als je in juni een tolerantie inzet, mag je niet deelnemen aan het herexamen.

Terugvordering leerkrediet

Kon je door overmacht niet deelnemen aan evaluaties of examens? En kon je ook geen inhaalexamen afleggen? Wil je in deze situatie vermijden dat het leerkrediet dat je hebt ingezet maar niet hebt kunnen terugverdienen, verloren gaat? Dan kan je leerkrediet terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Dit kan in principe pas op het einde van het academiejaar, nadat alle examenperiodes voorbij zijn.

Let op: er is een vervaltermijn! Je moet je verzoekschrift indienen binnen een termijn van drie jaar, die ingaat op 1 september van het academiejaar waarop je verzoekschrift betrekking heeft.

Procedure

Je stuurt een verzoekschrift naar de Raad. Dat verzoekschrift bestaat uit een brief met daarin alle info die de Raad van je nodig heeft om te beslissen over je aanvraag. Je moet bewijsstukken aanleveren waarmee je aantoont dat je niet hebt kunnen deelnemen aan de examens. Bewijsstukken zijn: je resultaten, je ISP, medische attesten met vermelding van de periode van ziekte/afwezigheid, andere bewijsstukken van overmacht zoals een verslag van je psycholoog, enz. De documenten van LUCA kan je vinden via je studievoortgangsdossier of de selfservice attesten via KU Loket.

Op de website van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen vind je meer info en een voorbeeldbrief voor een aanvraag. Een aanvraag indienen kan online via het digitaal loket of door middel van een aangetekende zending aan de Raad en aan LUCA School of Arts. Je mag je verzoekschrift ook digitaal aan LUCA bezorgen, meer bepaald per mail naar je zorgcoach.

De afhandeling van je verzoek gebeurt door de Raad. Zij beslissen over je aanvraag en communiceren met je over de procedure.

De contactgegevens van LUCA School of Arts voor de aangetekende zending zijn:

Dienst StuVo – t.a.v. Joke Thuy
LUCA School of Arts
Paleizenstraat 70
1030 Brussel

Vragen?

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Contacteer je zorgcoach voor ondersteuning bij je aanvraag.
We bekijken samen je situatie.

Wil je meer info over je uitschrijven omwille van een overmachtssituatie? Klik dan hier. Uitschrijven kan gevolgen hebben voor je sociaal statuut. Leerkrediet terugvorderen kan enkel voor vakken waarvoor je ingeschreven bent voor alle examenkansen. Onder bepaalde voorwaarden kan je vakken schrappen uit je ISP, contacteer de trajectbegeleider en je zorgcoach.

Dringend leerkrediet nodig? Let op, deze procedure kan even duren. Heb je leerkrediet te kort en wil je inschrijven? Contacteer de trajectbegeleider van je opleiding of onze onderwijsadministratie. Klik hier voor meer info over hoe het systeem van leerkrediet werkt.

Vragen?

Met vragen kan je contact opnemen met jouw studietrajectbegeleider of kan je terecht bij de onderwijsadministratie. Meer info over de werking van het leerkrediet vind je op deze webpagina van de Vlaamse overheid